پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ)

پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ)

پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) یک وسیله خودگزارشی است و برای تعیین سبک اسنادی افراد یعنی منبع کنترل (درونی/ بیرونی)، میزان پایداری (باثبات/ بی ثبات)، کلیت (عمومی / اختصاصی) و قابلیت کنترل (کنترل پذیر / کنترل ناپذیر) توسط پترسون و همکاران (۱۹۸۲) ساخته شده است. این پرسش نامه اولین بار توسط شیخ الاسلامی، (۱۳۷۷) از انگلیسی به فارسی برگردانده شد و در فرهنگ ایرانی مورد استفاده قرار گرفت. این وسیله اندازه گیری نمراتی را برای تفاوت های فردی در زمینه گرایش افراد به اسناد علل وقایع خوشایند و ناخوشایند به عوامل درونی (در برابر بیرونی)، پایدار (در برابر ناپایدار) کلی (در برابر اختصاصی)، کنترل پذیر (در برابر کنترل ناپذیر) به دست می دهد.
سبک های اسنادی برای اندازه گیری سبک های تفکر مثبت یا منفی مورد استفاده قرار می گیرد. این پرسشنامه اسنادی یک ابزار خودگزارشی است که شامل ۱۲ موقعیت فرضی (شش موقعیت مثبت و شش موقعیت منفی) می باشد. به دنبال هر موقعیت ۴ سؤال مطرح می شود. اولین سئوال که به صورت تشریحی پاسخ داده می شود یک علت عمده واقعه موردنظر می پرسد که در نمره گذاری به حساب نمی آید؛ اما به آزمودنی در پاسخ دادن به ۳ سؤال بعدی کمک می کند ۳ سوال بعدی برای همه موقعیت ها یکسان است و ابعاد اسنادهای علی را مورد سنجش قرار می دهد. دومین سوال پس از هر موقعیت درونی و بیرونی بودن پاسخ فرد را می سنجد سومین سوال پس از هر موقعیت ثبات – عدم ثبات پاسخ آزمودنی را مشخص ساخته و بالاخره چهارمین سوال در هر موقعیت عام- خاص بودن پاسخ آزمودنی را مشخص می سازد. این پرسشنامه را هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی می توان اجرا کرد. برای هر موقعیت از آزمودنی خواسته میشود تا هر یک از رویدادها را با دقت خوانده و در ذهن خود به وضوح مجسم کنند که خودشان در چنین موقعیتی قرار گرفته اند و آنگاه یک دلیل که به اعتقاد آن ها مهمترین و اصلی ترین دلیل آن رویداد می باشد را در محل در نظر گرفته شده بنویسند. روایی و پایایی این ابزار در پایان نامه شیخ الاسلامی در سال ۱۳۷۷ مورد تأیید قرار گرفته است.