پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ)

پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ)

مقیاس سبک های دفاعی یا مکانیسم های دفاعی، که براساس مدل سلسله مراتبی دفاع ها تنظیم شده است، ابتدا به وسیلۀ باند و همکاران در سال ۱۹۸۳ تهیه شد و شامل ۸۸ مورد و سنجش ۲۴ مکانیسم بود. این مقیاس به بررسی سه سطح از سبک های دفاعی بالغ، نابالغ و نوروتیک می پردازد. باند و همکارانش با استفاده از روشهای تحلیل عاملی ۴ سبک دفاعی را در سطح مکانیسمها مشخص کرده بودند. که این ۴ سبک عبارتند از سبک سازش نایافته، سبک تحریف تصویر ذهنی، سبک خود- قربانی و سبک سازش یافته. آنها پس از تدوین این ابزار رابطه بین سبکهای دفاعی ۴ گروه از اختلالات روانی (روان گسستگی، اختلالات عاطفی، اختلالات اضطرابی و سایر اختلالات) را بررسی کردند. با توجه به مشکلات DSQ نسخه جدید دیگری (DSQ-40) توسط اندروز و همکاران در سال ۱۹۹۳ تدوین گردید. که شامل ۴۰ سوال در مقیاس ۹ درجه ای لیکرت (از کاملأ موافقم تا کاملأ مخالفم) است و ۲۰ مکانیسم دفاعی را در سه سطح رشد یافته، روان آزرده وار، رشد نایافته مورد ارزیابی قرار می داد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان