پرسشنامه سبک های والدینی یانگ (۲۰۰۳)

پرسشنامه سبک های والدینی یانگ (۲۰۰۳)

پرسشنامه فرزند پروری یانگ یا سبک های والدینی یک ابزار اولیه برای شناسایی ریشه های دوران کودکی طرح واره ها است در سال ۲۰۰۳ توسط یانگ و همکاران تهیه شده است. این پرسشنامه ۷۲ عبارت دارد که در آن پاسخ دهنده پدر و مادر خود را به طور جداگانه، بر اساس نوع رفتاری که با وی داشته اند، در یک مقیاس شش درجه ای رتبه بندی می کند. این ابزار دارای ۱۷ زیر مقیاس: محرومیت عاطفی، رها کردن، بی اعتمادی/ بد رفتاری، نقص/ شرم، شکست، وابستگی/ بی کفایتی، آسیب پذیری در مقابل ضرر یا آسیب، خود تحول نایافته/ گرفتار، اطاعت، ایثار، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه، استحقاق/ بزرگ منشی، خویشتنداری و خود انضباطی ناکافی، پذیرش چویی جلب توجه، منفی گرایی/ بدبینی و تنبیه. هر یک از این زیر مقیاس ها ریشه های محتمل برای هر یک از طرح واره ها را نشان می دهند. برای مثال زیر مقیاس محرومیت عاطفی ریشه طرح واره محرومیت عاطفی مربوط به پدر یا مادر را نشان می دهد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان