پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

در چند سال اخیر پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI) در پژوهش های روانشناسی پرورشی و یادگیری به خصوص برای تشکیل سبک های یادگیری به طور مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه سبک های یادگیری افراد را در دو بعد تجربه عینی – مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تأملی- آزمایشگری فعال، مورد سنجش قرار می دهد و از ترکیب این ابعاد چهار سبک یادگیری همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده به دست می آید. این پرسشنامه از ۱۲ جمله تشکیل شده و برای هر جمله چهار گزینه پیشنهاد شده است. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.