پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس – فرم ۴۲ سوالی

پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس – فرم ۴۲ سوالی

سرمایه فکری از نگاه مدیریتی، مجموع سرمایه انسانی و ساختاری نظیر دانش، تجربه کاربردی، فناوری سازمانی، روابط و مهارت های تخصصی است که با خلق مزیت رقابتی، حیات سازمان در بازار را به ارمغان می آورند. به منظور سنجش سرمایه فکری می توان از پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری، که توسط بونتیس (۱۹۹۸) ساخته شده است و دارای ۴۲ سؤال می باشد، استفاده کرد. این سازه دارای سه مؤلفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای (مشتری) می باشد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.