پرسشنامه سلامت عمومی (۲۸-GHQ)

پرسشنامه سلامت عمومی (۲۸-GHQ)

پرسشنامه سلامت عمومی (۲۸-GHQ) توسط گلدبرگ و هیلیر معرفی شده است. این پرسشنامه به عنوان یک ابزار سرندی می تواند احتمال وجود یک اختلال روانی را در فرد تعیین کند. از پرسشنامه سلامت عمومی می توان برای نوجوانان و بزرگسالان در هر سنی و به منظور کشف ناتوانی در عملکرد بهنجار و وجود حوادث آشفته کننده در زندگی استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ زیر مقیاس است: خرده مقیاس علائم جسمانی، علائم اضطرابی و اختلال خواب، علائم کارکرد اجتماعی و علائم افسردگی. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.