پرسشنامه سنجش و ارزیابی تفکر انتقادی در کودکان (ساسو)

پرسشنامه سنجش و ارزیابی تفکر انتقادی در کودکان (ساسو)

تفکر انتقادی گرچه قدمتی به قدمت پیدایش انسان متمدن و متفکر دارد؛ اما در متون علمی تا قرن بیستم مورد توجه وسیع و جدی قرار نگرفته بود. یکی از دلایل اهمیت تفکر انتقادی این است که نیاز برای شهروندان واجد شرایط و دارای تفکر انتقادی برای مشارکت فعال در جامعه ضروری است و مردم باید همگام با تغییرات سریع جهانی حرکت کنند. دلیل دیگر این است که هر فرد لازم است در مورد تصمیمات اقتصادی، سیاسی، بهداشتی، آموزشی و پرورشی که اثرات احتمالی در زندگی آتی آنها دارد، دخالت نمایند و در نهایت، تفکر انتقادی نقش بسیار مهمی در تصمیم گیریهای آموزشی نظیر، آنچه ما باید آموزش دهیم و چگونه آموزش دهیم، بازی می کند. الدر و پاول بیان میکنند که یادگیرندگان باید در حوزه تخصصی خود قدرت تحلیل، نقد، ارزیابی و در کل، تفکر به صورت انتقادی را بیاموزند تا بتوانند مسائل جدید را طرح کرده، نظریه پردازی کنند و اندیشه های جدید تولید کنند.

مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ساسو (۲۰۱۳) دارای ۱۱ گویه است که دو بعد گرایشی گشودگی انتقادی و شکاکیت تأملی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان