پرسشنامه سنجش و ارزیابی حمایت سازمانی

پرسشنامه سنجش و ارزیابی حمایت سازمانی

در عصری که ســازمان ها و محیط های کاری هر روز با چالشها و فشــارهای زیادی روبرو هستند و کارکنان این ســازمانها بار کاری فراوانی را تحمل و با مشکلات، دست و پنجه نرم میکنند، حمایت ســازمانی شاید مرهم مناســبی برای این چالشها و فشارها باشــد. حمایت ســازمانی ادراک شــده میزان اهمیتی است که ســازمان برای تلاشهای فرد و سلامت جسمانی و روانی وی قائل میشــود و در شــرایط استرسزا و ســخت به وی کمک میکند و در واقع میزان تعهدی اســت که ســازمان در برابر کارکنان خود دارد. حمایت سازمانی، احساس و باورهای تعمیم یافته افراد در این راستاست که سازمان نسبت به همکاری و مساعدت و حمایت اعضای خود ارزش قائل است و نگران و دلواپس خوشبختی و آینده آنهاست.

یکی از مشــکالتی که در حال حاضر مدیران ســازمان ها با آن روبهرو هســتند حفظ کارکنان کلیدی و متخصص است، با افزایش حمایت سازمانی نه تنها تعهد سازمانی بالا میرود، بلکه نیت ترک سازمان نیز بهشدت کاهش می یابد. در این مورد میتوان گفت هنگامی که کارمند از طرف سازمان احساس ارزش می کند، احتمال کمتری دارد که غیبت یا قصد ترک خدمت کند. باید توجه داشت که نیروی انسانی که از طرف سازمان حمایت شود، هماهنگی بیشتری با ارزشها و اهداف سازمان خواهد داشت. این کارکنان با داشتن انگیزه قویتری برای خدمت، موجب بهرهوری و بهبود عملکرد سازمان میشوند و تحقق اهداف سازمانی را تسهیل می کنند.

به منظور سنجش و ارزیابی حمایت سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است و دارای دو بعد حمایت مدیریت و حمایت همکاران است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می‌باشد که از منبع معتبر دارسی و مک کارتی (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.