پرسشنامه سنجش و ارزیابی عزت نفس

پرسشنامه سنجش و ارزیابی عزت نفس

عزت نفس از مجموع افکار، احساسها، عواطف و تجربیات فرد در طول زندگی ناشی می شود. به هر حال، عزت نفس عبارت است از ارزشیابی (احساسی یا منطقی) فرد از مجموعه باورهای نسبتاً پایدار (مثبت یا منفی) خود در مورد صفات اختصاصی، توان مندی و دوستی اش با دیگران. پس عزت نفس ارزشی است که اطلاعات درون خود پنداره، برای فرد دارد و منجر به شکل گیری احترام به خود (احساس ارزشمندی) و اعتماد به نفس (احساس شایستگی) فرد می گردد.

به منظور سنجش و ارزیابی عزت نفس می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه می‌باشد که از منبع معتبر کینگ (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.