پرسشنامه شخصیت سنخ الف

نشان داده شده است که الگوهای رفتاری ویژه ای که رفتار سنخ الف یا «بیماری شتابزدگی» نام گرفته اند، در سطوح بالای فشار روانی نقش دارند. دو تن از متخصصان آمریکایی قلب به نام های فریدمن و روزنمن (۱۹۷۴) دریافتند بیشتر کسانی که دچار بیماریهای رگهای اکلیلی قلب و سکته های مغزی شده اند، طبیعت همانندی داشتند و از آن جا که آنها نمی توانستند خود را با زندگی تازه ای که به بهبودی آنها کمک می کرد سازگار کنند، توان بخشی این افراد بسیار دشوار بود. بنابراین، پژوهشی را بر روی ۳۴۰۰ نفر انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که بین الگوهای رفتاری و بیماری های ناشی از فشار روانی، رابطه معنی داری وجود دارد. آنها گزارش دادند که مردهای گروه سنی ۴۹-۳۹ سالۀسنخ رفتاری الف، شش برابر بیشتر از مردهایی با سنخ رفتاری ب، به بیماری قلبی دچار می شوند. رفتار سنخ الف دارای چهار الگوی اصلی است:
۱- احساس شدید فوریت زمانی – فرد همیشه شتابزده است و سعی می کند درمدت زمان کمتر، کارهای بیشتری به انجام رساند.
۲- کینه توزی و پرخاشگری بی مورد – فرد به شدّت رقابت جو است و نمی تواند از فعالیت های تفریحی لذت ببرد وآرام بگیرد ؛ کوچکترین عامل تحریک کننده یا ناکام کننده، ممکن است ناگهان احساس کینه وخصومت رابرانگیزد.
۳- رفتار چندگانه – فرد در اوقات نامناسب، همزمان به دو یا چند فعالیت مبادرت می ورزد.
۴- تلاش در رسیدن به اهداف بدون برنامه ریزی درست – شخص بدون آنکه گام های دست یابی به اهداف دلخواه راپیش بینی کند، یکباره مشغول کار می شود.
از سوی دیگر رفتار سنخ ب، کاملاً در نقطۀ مقابل قرار می گیرد؛ افرادی از این دست،آرام تر و بردبارترند وتمایل کمتری به رقابت جویی دارند.

شما می توانید به رایگان پرسشنامه شخصیت سنخ الف را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان