پرسشنامه رایگان شرایط خانوادگی نوربخش (۱۳۹۱)

پرسشنامه رایگان شرایط خانوادگی نوربخش (۱۳۹۱)

پرسشنامه شرایط خانوادگی توسط نوربخش در سال ۱۳۹۱ طراحی شده است و دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن بررسی شرایط خانوادگی افراد از ابعاد مختلف (شرایط اقتصادی، شرایط تحصیلی، شرایط فرهنگی، شرایط عاطفی، تعداد فرزندان) است.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.