پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که بر اساس نظریه بامریند، از سه الگوی آزادگذاری، آمرانه و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزندپروری، ساخته شده است. این پرسشنامه توسط دیانا بامریند (۱۹۷۳) طراحی وساخته شد و دارای ۳۰ سوال است.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان