پرسشنامه صمیمیت واکر و تامپسون

پرسشنامه صمیمیت واکر و تامپسون

یک ابزار ۱۷ سوالی است که برای سنجیدن مهر و صمیمیت تنظیم شده است. این پرسشنامه توسط اعتمادی (۱۳۸۴) برای تعیین میزان اعتبار مورد ارزیابی قرار گرفت. 

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان