فرم کوتاه پرسشنامه طرح واره ها‎ی یانگ (YSQ-SF)

فرم کوتاه پرسشنامه طرح واره ها‎ی یانگ (YSQ-SF)

نسخه اصلی پرسشنامه طرح واره ها (YSQ)، توسط یانگ برای اندازه گیری طرحواره های ناسازگار اولیه (۱۹۹۴) ساخته شده است. شکل کوتاه پرسشنامه طرح واره ها‎ی یانگ (YSQ-SF) برای اندازه گیری ۱۵ طرحواره ناسازگار اولیه (یانگ،۱۹۹۸) بر اساس فرم اصلی ساخته شد. این طرحواره‌ها عبارتند از: محرومیت هیجانی، طرد/ بی ثباتی، بی اعتمادی / بدرفتاری، انزوای اجتماعی/ بیگانگی، نقص/ شرم، شکست، وابستگی/بی کفایتی، آسیب‌پذیری نسبت به بیماری، خود تحول‌نایافته/گرفتار، اطاعت، فداکاری، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه/ بیش انتقادی، استحقاق/ بزرگ منشی و خودکنترلی ناکافی. هر پرسش بر یک مقیاس ۶ درجه ای نمره گذاری می شود. در این پرسشنامه هر ۵ پرسش یک طرحواره را می سنجد. هنجاریابی این پرسشنامه در ایران توسط آهی و همکاران (۱۳۸۶) انجام گرفته است.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان