پرسشنامه عادات‌ مطالعه پالسانی و شارما

پرسشنامه عادات‌ مطالعه پالسانی و شارما

خواندن، یک فعالیت پیچیده است و هیچ روشی به تنهایی نمیتواند پاسخگوی همه موقعیتها باشد. شیوه مطالعه را باید از طریق انتخاب و ترکیب فنون و روشهای مختلف خواندن برگزید. مطالعه ثمربخش به دو عامل: علاقه نسبت به مطالب خواندنی و کاربرد ماهرانه فنون مطالعه بستگی دارد. علاقه نسبت به مطلب خواندنی سبب میشود تا شخص به مطالعه بیشتر بپردازد و مطالعه بیشتر، منجر به بهتر شدن کاربرد فنون مطالعه می گردد. بکارگیری روشها و مهارتهای متنوع مطالعه در نقاط مختلف جهان، در یادگیری بهتر دانشجویان مورد تأیید قرار گرفته است.

برای بررسی وضعیت آزمودنی‌ها نسبت به مطالعه می توان از پرسشنامه عادات‌ مطالعه پالسانی و شارما استفاده کرد. در این پرسشنامه از پاسخنامه دو جوابی (بله و خیر) استفاده شده است. پرسشنامه دارای ۵۰ سوال با هفت مولفه می باشد که این مولفه ها شامل: ۱٫ تمرکز، ۲٫ یادآوری، ۳٫ سازماندهی زمان (زمانبندی)، ۴٫ مطالعه یک فصل ، ۵٫ گوش دادن و یادداشت‌برداری، ۶٫ برگزاری امتحانات و ۷٫ انگیزه می‌باشند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.