پرسشنامه عادت های‌ خواندن

پرسشنامه عادت های‌ خواندن

به منظور سنجش عادت های‌ خواندن می توان از پرسشنامه شاه‌ریزا عبدالکریم و حسن (۲۰۰۷) استفاده کرد. در این پرسشنامه از پاسخنامه پنج درجه‌ای (هرگز، به‌ندرت، گاهی‌ اوقات، اغلب و بیشتر اوقات) و همچنین برخی سوالات چند جوابی استفاده شده است. به طور کلی این پرسشنامه از یک بخش عمومی و شش بخش تخصصی تشکیل می‏ شود. بخش عمومی به جمع‏ آوری اطلاعات جمعیت‌شناختی آزمودنی‏ها اختصاص پیدا می‏ کند. و بخش تخصصی شامل شناسایی انواع مواد خواندنی، تعیین مقدار زمان برای خواندن برحسب دقیقه در روز، شناسایی مجراهای مواد خواندنی، شناسایی زمان‌های خواندن، شناسایی مکان‌های خواندن، هدف از خواندن می باشد.