پرسشنامه عدالت سازمانی کالکوئیت

پرسشنامه عدالت سازمانی کالکوئیت

در تمام نقاط دنیا مردم نسبت به عدالت حساسیت خاصی دارند. موقعیت های زیادی را می توان به یاد آورد که افراد به برخورد عادلانه واکنش مثبت و به برخورد غیرعادلانه واکنش منفی نشان می دهند. به همین دلیل عدالت سازمانی که به تبیین نتایج عدالت در سازمان ها می پردازد، به عنوان یکی از متغیرهای مهم سازمانی مورد توجه قرار گرفته است.

به منظور سنجش عدالت سازمانی می توان از پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده ۲۰ سوالی کالکوئیت (۲۰۰۱) استفاده کرد. ۴ سوال آن برای اندازه گیری عدالت توزیعی، ۷ سوال آن برای عدالت رویه ای، ۴ سوال آن عدالت بین فردی و ۵ سوال برای عدالت اطلاعاتی می باشد و توسط کالکوئیت ساخته شده است. که سوالات مربوط به این مقیاس را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

عدالت رویه ای

تا چه اندازه توانسته اید نظرات و احساسات خود را در جریان اجرای این رویه ها بیان کنید؟
تا چه اندازه بر بازده هایی که توسط این رویه ها حاصل شده اند، اعمال نفوذ داشته اید؟
تا چه اندازه این رویه ها به طور همسان و هماهنگ به کار برده شده اند؟
تا چه اندازه این رویه ها عاری از سوگیری و غرض ورزی بودهاند؟
تا چه اندازه این رویه ها بر اطلاعات دقیق مبتنی بوده اند؟
تا چه اندازه توانسته اید در مورد بازده های حاصل از این رویه ها فرجام خواهی کنید؟
تا چه اندازه این رویه ها معیار های اخلاقی را مراعات کرده اند؟

عدالت توزیعی

تا چه اندازه بازده های دریافتی شما، منعکس کننده میزان سعی و کوششی است که در کارتان به خرج داده اید؟
تا چه اندازه بازده های دریافتی شما برای کاری که انجام داده اید، تناسب و سنخیت دارند؟
تا چه اندازه بازده های دریافتی شما منعکس کننده تمام چیزهایی است که به سازمان داده اید؟
تا چه اندازه بازده های دریافتی شما با توجه به عملکردتان موجه و معقول اند؟

عدالت بین فردی

تا چه اندازه با شما رفتار مودبانه ای داشته است؟
تا چه اندازه شان و مقام شما را رعایت کرده است؟
تا چه اندازه با شما محترمانه رفتار کرده است؟
تا چه اندازه از اظهار نظرهای نامناسب درباره شما خودداری کرده است؟

عدالت اطلاعاتی

تا چه اندازه در ارتباطات با شما رک و راست بوده است؟
تا چه اندازه رویه ها را به طور کامل برای شما توضیح داده است؟
تا چه اندازه توضیحات او در مورد رویه ها مستدل بوده اند؟
تا چه اندازه جزئیات را به موقع در اختیار شما قرار داده است؟
تا چه اندازه ارتباطاتش را متناسب با نیازهای خاص افراد تنظیم می کند؟

شما می توانید مقاله با عنوان “بررسی اعتبار و پایایی مقیاس چهار عاملی عدالت سازمانی” که به بررسی و اعتبار یابی همین پرسشنامه پرداخته است را مشاهده کنید.

دریافت فایل ورد پرسشنامه

مقاله اصلی