پرسشنامه عملکرد سازمانی – سنجقی (۱۳۹۲)

پرسشنامه عملکرد سازمانی – سنجقی (۱۳۹۲)

عملکرد سازمانی: آنچه افراد در یک سازمان انجام می دهند و شیوه ای که آن افراد بر عملکرد سازمان اثر می گذارند، عملکرد سازمانی گفته می شود. بهبود عملکرد سازمانی بر پیامدهای محصولات و خدمات تمرکز می کند. رهبران و مدیران ارشد برای بهبود عملکرد سازمان باید رویکردهای برنامه ریزی شده و سیستمی در سراسر سازمان اجرا کنند، اولویت هایی را برای بهبود عملکرد مشخص کنند و به گونه ای موثر جلوی وقوع رویدادها و پیامدهای نامطلوب را بگیرند .

به منظور سنجش عملکرد سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه و ابعاد انطباق پذیری، منابع انسانی و بازدهی می‌باشد که از پژوهش معتبر سنجقی (۱۳۹۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.