پرسشنامه عملکرد سازمانی – چوی و راینی (۲۰۱۰)

پرسشنامه عملکرد سازمانی – چوی و راینی (۲۰۱۰)

عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی مفهوم گسترده ­ای است که آن­چه را که شرکت تولید می­ کند و نیز حوزه­ هایی را که با آن در تعامل است، در بر می­گیرد. به عبارت دیگر عملکرد سازمانی به چگونگی انجام ماموریت ­ها، وظایف و فعالیت ­های سازمانی و نتایج حاصل از انجام آن­ها اطلاق می­ شود. عملکرد سازمانی دارای ابعاد مختلفی است. بسیاری از محققان در مورد عملکرد سازمانی فقط جنبه­ های مالی آن­را در نظر می­ گیرند؛ در صورتی که نتایج غیر مالی مانند نتایج فرآیندی، توسعه خدمات جدید، بهبود توانایی در جذب، آموزش و توسعه را بایستی در نظر داشت و در سیستم­ های مدیریت دانش بایستی اندازه­ گیری­های مالی و غیر مالی را با یکدیگر ترکیب کرد. عملکرد و مفاهیم مرتبط با آن عمدتا در حوزه علوم نظری و نرم هستند. بنابراین، با توجه به اینکه به علت نسبی بودن اصول، قوانین و نظریه های موجود، منابع مطالعاتی مختلف، دیدگاه های متفاوتی را در مورد تعریف یک مفهوم اجتماعی و انسانی ارائه می دهد. دیدگاه های متفاوتی درباره ماهیت عملکرد ارائه شده است. عملکرد را می توان فقط به عنوان نتایج کسب شده در نظر گرفت. برنادین و همکاران (۱۹۹۵) اظهار دارند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود، چرا که آنها قوی ترین پیوند را با اهداف راهبردی، رضایت مشتری و درآمدهای مالی دارند. از سوی دیگر عملکرد را می توان به عنوان رفتار در نظر گرفت.

به منظور بررسی عملکرد سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر چوی و راینی (۲۰۱۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.