پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (مدیریتی-اداری)

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (مدیریتی-اداری)

عملکرد شغلی یکى از مؤلفه های اثرگذار در سازمانها است که بخش مهمى از مطالعات سازمانى را دربرگرفته است. واژه ای است که هم مفهوم فعالیت برای انجام کار و هم نتیجه کار را یکجا دربر دارد. یکی از عمده موضوعات مورد بحث در مسائل سازمانی به درک صحیح عملکرد شغلی شهروندان بر میگردد. عملکرد فرد در یک سازمان به نوع شخصیت او و نقش سازمانی که به عهده دارد و نیز به موفقیت و شرایط سازمانی بستگی دارد. این شرایط به عنوان محیط، فرهنگ، احساس، مهارتهای ارتباطی و توانمندسازی مورد مطالعه و توجه قرار گرفته است. توانمندسازی روان شناختی و عملکرد شغلی نیز دو متغیر سازمانی هستند که اثر به سزایی بر اثربخشی و موفقیت یک سازمان دارند. وجود سازمان های مناسب در هر جامعه ای که بتوانند با کارآمدی و اثربخشی از عهده ی وظایف خود برآیند، از مهمترین وسایل دستیابی به پیشرفت و ترقی است. کارآمدی و اثربخشی در وظایف، عملکرد شغلی مطلوب را خلق می کنند. بنابراین، سازمانها برای نیل به کارآمدی و اثربخشی در انجام وظایف و در نهایت بهبود عملکرد شغلی اعضای خود باید بر عواملی متمرکز شوند که موجبات عملکرد شغلی مطلوب را فراهم کنند. به منظور سنجش عملکرد شغلی می توان از پرسشنامه پاترسون استفاده کرد.
پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (۱۹۷۰) دارای ۱۵ سوال و دربرگیرنده ۷ بعد شامل توانایی، وضوح نقش، حمایت، انگیزه، بازخور، اعتبار و محیط است که توسط ارشدی و شکرکن (۱۳۷۵) ترجمه شده است. شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان