پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان توسط حسین زاده (۱۳۹۱) طراحی و اعتباریابی شده است و دارای ۱۴ حیطه مختلف همچون رهبری، یادگیری و توسعه شخصی و … بوده که هدف آن ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان می باشد.