پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش – فرم ۱۸ و ۲۲ سوالی

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش – فرم ۱۸ و ۲۲ سوالی

پرسشنامه فرسودگی شغلی برای معلمان که آن را مسلش (۱۹۹۱)، تهیه کرده است و توسط عزیزی و همکاران در ایران هنجاریابی شده شامل ۲۲ عبارت و سه خرده مقیاس فرسودگی هیجانی، شخصیت زدایی و نقصان تحقق شخصی است. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۸۷ مورد تأیید قرار گرفته است.