پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI)

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI)

فرسودگی شغلی در حقیقت آن نوع از فرسودگی روانی است که با فشارهای روانی یا استرس های مربوط به شغل و محیط کار توام شده است. و یا با محرکهای تنش زایی مانند داشتن مراجعان پیش از حد در یک زمان، نداشتن وقت کافی و فقدان حمایت یا قدردانی مرتبط است. کارکنان فرسوده آنقدر خسته اند که نمی توانند به غیر از کار معمول خود بر روی فعالیت های دیگری سرمایه گذاری کرده و کارهای دیگری را انجام دهند. به همین دلیل از آنجایی که رسیدن به رفتار شهروندی سازمانی ایده آل، وابستگی تنگاتنگی با مولفه های روانشناختی از این دست دارد، پس می توان گفت که رفتار شهروندی سازمانی زمانی به کیفیت مطلوب خود خواهد رسید که مجموع عوامل و شرایط مورد نیاز جهت بستر اجرایی این نوع رفتار محقق شده باشد.

به منظور بررسی فرسودگی شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۰ گویه می‌باشد و شاخصی برای تعیین میزان فرسودگی شغلی مشاوران و روان درمانگران است که از منبع گلدارد و اندرسون (۱۹۸۹) استخراج شده‌اند. این مقیاس دارای ۴۰ آیتم یا ماده و بدون مولفه می باشد. و روایی و پایایی آن در مطالعه ای در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.