پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز

به منظور سنجش فرهنگ سازمانی می توان از پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵۶ گویه و ابعاد خلاقیت و نوآوری، خطرپذیری، توجه به جزئیات، توجه به ره آورد، توجه به اعضای سازمان، تاثیر نتایج تصمیمات بر کارکنان، توجه به تیم، جاه طلبی و تهور طلبی، و پایداری می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان