پرسشنامه فشارهای شغلی

پرسشنامه فشارهای شغلی

پرسشنامه فشارهای شغلی محقق ساخته می باشد و ۳ بعد را مورد بررسی قرار می دهد. این پرسشنامه شاخص های فشارهای شغلی معلمان زن را در ابعاد مسئولیت پذیری، شخصیت اجتماعی و وضعیت روحی و روانی مورد بررسی قرار داده است. 

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان