پرسشنامه فشار روانی کار – موهر و همکاران (۲۰۰۶)

پرسشنامه فشار روانی کار – موهر و همکاران (۲۰۰۶)

فشار روانی: فشار روانی در محیط کار از نظر جنبه های جسمی و عاطفی به عنوان پاسخ یا بازخورد تعریف می شود و معمولاً این شرایط زمانی اتفاق میافتد که نیازهای شغلی با توانایی های موجود در کارکنان متناقض باشد. فشار روانی در محیط کار، استرس هایی است که محیط اطراف آنها و همچنین درگیری های درون کارمندان را برای تحقق مسئولیت هایی که باید در یک زمان معین برای رئیس یا کارفرمایان خود انجام دهند، را شامل می شوند.

به منظور سنجش فشار روانی کار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر موهر و همکاران (۲۰۰۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته است.