پرسشنامه فعالیت کاریابی

پرسشنامه فعالیت کاریابی

به منظور سنجش فعالیت کاریابی می توان از پرسشنامه پژوهش صالحی نجف آبادی (۱۳۸۴) استفاده کرد. این پرسشنامه شامل ۱۹ پرسش می باشد و روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان