پرسشنامه قابلیت های کیفیت – آهیر و همکاران (۱۹۹۶)

پرسشنامه قابلیت های کیفیت – آهیر و همکاران (۱۹۹۶)

قابلیت های کیفیت: توانایی یک شرکت را برای طراحی، توسعه و تولید محصولاتی که نیازهای مشتری را برآورده می سازد، می سنجد. به منظور سنجش قابلیت های کیفیتی شرکت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه و ابعاد درگیری کارمند، تمرکز بر مشتری، کیفیت آموزش به کارمند و تعهد به مدیریت بالا می‌باشد که از پژوهش معتبر آهیر، گلهر و والر (۱۹۹۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.