پرسشنامه کنترل هیجانی

پرسشنامه کنترل هیجانی

راجر و نشوور (۱۹۸۷)، ساختار اولیه پرسشنامه مهار هیحانی یا کنترل هیجانی را تنظیم و راجر و نجاریان (۱۹۸۹) این پرسشنامه را تجدید نظر نمودند. پرسشنامه مذکور چهار مولفه (بازداری هیجان، مهار پرخاشگری،نشخوارگری یا مرور ذهنی و مهار خوش خیم) و ۵۶ ماده دارد.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان