پرسشنامه مثلث شناختی (CTI)

پرسشنامه مثلث شناختی (CTI)

پرسشنامه مثلث شناختی دارای ۳۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی سه بعد شناختی نگرش در افراد افسرده (نگرش نسبت به خود، نگرش نسبت به دنیا، نگرش نسبت به آینده) است.

شما می توانید به رایگان نسخه ۳۶ آیتمی این پرسشنامه را در لینک زیر مشاهده کنید.

http://jfmh.mums.ac.ir/article_1007_213.html

همچنین شما می توانید نسخه ۳۰ آیتمی این پرسشنامه را به رایگان در ادامه دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان