پرسشنامه محتوای احساسی پیام تبلیغاتی – دوبل و همکاران (۲۰۰۷)

پرسشنامه محتوای احساسی پیام تبلیغاتی – دوبل و همکاران (۲۰۰۷)

از  نظر دوبل و همکاران (۲۰۰۷) منظور از محتوای احساسی پیام، شش نوع احساس بکار رفته در پیام است و به صورت کلی پیام ویروسی برای اینکه بتواند بر افراد تاثیر بگذارد تا این پیام را بپذیرند و آن را برای دیگران ارسال کنند میتواند حاوی شش نوع احساس (شادی، تعجب، غم، خشم، تنفر و ترس) باشد.

به منظور بررسی محتوای احساسی پیام تبلیغاتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه و ابعاد شادی، غم، خشم، تعجب، تنفر و ترس می‌باشد که از پژوهش معتبر دوبل و همکاران (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.