پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر

پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر

پرسشنامه رفتارهای پرخطر در سال ۱۳۹۰ توسط دکتر علیرضا رجایی و علی شفیعی تهیه و تدوین گردید. شامل ۶۱ سؤال و در مجموع شش رفتار پر خطر در مورد نوجوانان در غالب مؤلفه های اعتیاد و سوء مصرف مواد، ایدز، دخانیات، خشونت، مشروبات الکلی و الگوی ناسالم تغذیه می سنجد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان