پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش

به منظور بررسی مدیریت دانش می توان از این پرسشنامه استفاده کرد که دارای ۲۵ گویه و ابعاد خلق دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش و ذخیره سازی دانش می باشد. روایی و پایایی این ابزار مورد تأیید قرار گرفته است.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان