پرسشنامه مذهبی بودن والدین گرینکوییست

پرسشنامه مذهبی بودن والدین گرینکوییست

برای سنجش میزان مذهبی بودن والدین می توان از پرسشنامه ۱۶ ماده ای گرنکوییست (۱۹۹۸) استفاده کرد. گرنکوییست (۱۹۹۸) با این پرسشنامه سطح مذهبی بودن والدین را به طور جداگانه به شکلی که فرزندانشان در دوران کودکی تجربه کرده و به خاطر می آورند، بر اساس مقیاسی ۸ ماده ای برای هر والد ارزیابی کرد. پرسشنامه مذهبی بودن والدین گرینکوییست شامل عباراتی از جمله میزان دعا خواندن والدین، خواندن کتاب های مذهبی، شرکت در مراسم دینی، اهمیت عقاید مذهبی برای والدین می باشد. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵ مورد تأیید قرار گرفته است.