پرسشنامه مقیاس سرسختی روانشناختی

پرسشنامه مقیاس سرسختی روانشناختی

این پرسشنامه توسط کیامرثی، نجاریان و مهرابی زاده هنرمند (۱۳۷۷) با هدف تهیه مقیاسی برای سنجش سرسختی روانشناختی در دانشگاه شهید چمران اهواز ساخته و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۷ ماده است.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان