پرسشنامه منافع شخصی یا منافع فردی

پرسشنامه منافع شخصی یا منافع فردی

منافع شخصی و یا منافع فردی عبارت است از نیازها، انگیزه ها و نگرشهای فردی که در درون هر فرد به عنوان ارزش شخصی شناخته می شود. به منظور سنجش منافع فردی می توان از پرسشنامه استاندارد منافع شخصی کلایک من و هنینگ (۲۰۰۰) استفاده کرد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.