پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)

برای سنجش مهارت های اجتماعی نوجوانان می توان از پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS) استفاده کرد. پرسشنامه مهارت های اجتماعی ایندربیتزن و فوستر (۱۹۹۲)، حاوی ۳۹ عبارت پنج گزینه ای است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه ای از گزینه های اصلا نمی کند تا همیشه صدق می کند ابزار می نماید. این پرسشنام دارای دو بعد رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮب و رﻓﺘﺎرﻫﺎی غیر اجتماعی می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.