پرسشنامه مواجهه برند – کوین و همکاران (۲۰۱۷)

پرسشنامه مواجهه برند – کوین و همکاران (۲۰۱۷)

مواجهه برند : رویارویی با انواع تبلیغات برند و نیز برخورد اتفاقی با نشانه ها و ویژگی هایی در زندگی روزمره که بر ارزیابی برند اثرگذار است. به منظور سنجش و ارزیابی مواجهه برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه و دو مولفه مزیت اجتماعی برند و تجربه های به یاد ماندنی برند می‌باشد که از پژوهش معتبر کوین و همکاران (۲۰۱۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.