پرسشنامه موفقیت-ارتقاء

پرسشنامه موفقیت-ارتقاء

پرسشنامه موفقیت-ارتقاء دیدگاه فرد نسبت به موفقیت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این ابزار دارای ۳۰ گویه می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان