پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ – نسخه ۱۸ آیتمی)

پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ – نسخه ۱۸ آیتمی)

پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان یک پرسشنامه ۳۶ آیتمی است که شامل ۹ خرده مقیاس می باشد. هر خرده مقیاس نیز از ۴ آیتم تشکیل شده است. هر آیتم به چگونگی تفکر هر شخص بعد از تجربه یک رویداد تهدید آمیز یا استرس آمیز می پردازد. CERQ برای اندازه گیری استراتژی های شناختی که سبک واکنش به رویداد های استرس آمیز افراد را مشخص می کند، کاربرد دارد. CERQ پرسشنامه خود گزارش دهی است که می توان درافراد ۱۲ سال به بالا انجام گیرد. به مرور تعداد مطالعاتی که خواهان نسخه کوتاه شده این پرسشنامه بودند، به شدت افزایش یافت. تهیه نسخه کوتاه شده CERQ به دلیل بررسی و تحلیل سریع اطلاعات بسیار مهم می باشد. گارنفسکی و کرایج (۲۰۰۶) برای اولین بار به بررسی و تهیه نسخه ۱۸ آیتمی پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان پرداختند که تعداد آیتم های هر خرده مقیاس از ۴ به ۲ کاهش یافت. این پرسشنامه دارای ابعاد ملامت خویش، پذیرش، تمرکز روی افکار/نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه‌گیری، فاجعه‌سازی و ملامت دیگران است. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.