پرسشنامه نگرش به تبلیغات موبایلی

پرسشنامه نگرش به تبلیغات موبایلی

به منظور سنجش و ارزیابی نگرش به تبلیغات موبایلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر پارنو و همکاران (۲۰۱۳) و بلانکو و همکاران (۲۰۱۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.