پرسشنامه نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی – تیلور و تاد (۱۹۹۵)

پرسشنامه نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی – تیلور و تاد (۱۹۹۵)

به منظور ارزیابی نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر تیلور و تاد (۱۹۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.