پرسشنامه همدلی

پرسشنامه همدلی

به منظور بررسی همدلی می توان از مقیاس همدلی که توسط جولیف و فارینگتون (۲۰۰۶) ساخته شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و دو خرده مقیاس همدلی عاطفی ـ هیجانی و همدلی شناختی می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان