پرسشنامه هوش مالی – لی و همکاران (۲۰۰۸)

پرسشنامه هوش مالی – لی و همکاران (۲۰۰۸)

هوش مالی: هوش مالی ابزاری برای ساخت تصمیم بهتر و مجموعه ای از تکنیک ها و تکنولوژی هایی است که داده های مالی و تجاری را جمع آوری و تحلیل می کند تا تصمیم سازی بهبود یابد. همچنین آن یک فلسفه و ابزار مدیریتی است که به سازمان ها جهت مدیریت و پالایش اطلاعات کسب و کار در راستای اخذ تصمیمات اثربخش کمک می نماید. هوش مالی را بر اساس نظر لی و همکاران می توان در قالب مولفه های ارتباطات، ابزارهای تحلیل، سیستم های گزارش دهی و تصمیم گیری اثربخش سنجید.

به منظور سنجش هوش مالی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۸ گویه و ابعاد ارتباطات، ابزارهای تحلیل، سیستم های گزارش دهی و تصمیم گیری اثربخش می‌باشد که از پژوهش معتبر لی و همکاران (۲۰۰۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.