پرسشنامه هوش هیجانی شات و همکاران – فرم ۳۳ سوالی

پرسشنامه هوش هیجانی شات و همکاران – فرم ۳۳ سوالی

هوش هیجانی عبارتست از یک سری ظرفیت ها، قابلیت ها و مهارت های غیر شناختی که توانایی های فرد را در برخورد موفقیت آمیز با مقتضیات و فشارهای محیطی افزایش می دهد. هوش هیجانی ظرفیت درک و کنترل هجانات خود و دیگران است و شامل آن دسته از جنبه های زیر بنایی رفتار فردی است که به طور کامل با توانایی های عقلانی و تفکری او متفاوت است. هوش هیجانی به توانایی شناسایی و تشخیص مفاهیم و معانی هیجانات، روابط بین آنها، استدلال کردن در مورد آنها و نیز حل مسأله بر آن اساس اشاره دارد.

به منظور بررسی هوش هیجانی می توان از پرسشنامه هوش هیجانی شات استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۳ گویه و ابعاد تنظیم هیجان، ارزیابی و بیان هیجان و بهره برداری از هیجان می‌باشد که از پژوهش‌ های شات و همکاران (۱۹۹۸) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در مطالعه ای در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.