پرسشنامه هویت ارتباطات برند – حبیبی و همکاران (۲۰۱۶)

پرسشنامه هویت ارتباطات برند – حبیبی و همکاران (۲۰۱۶)

هویت ارتباطات برند به معنای ادراک و رفتار مصرف کننده در خصوص برند در رسانه های اجتماعی است. به منظور سنجش و ارزیابی هویت ارتباطات برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر حبیبی و همکاران (۲۰۱۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.