پرسشنامه هویت برند – کوین و همکاران (۲۰۱۷)

پرسشنامه هویت برند – کوین و همکاران (۲۰۱۷)

هویت برند عبارتست از معنا و مفهوم برند که توسط سازنده آن مطرح و در اختیار عموم قرار می گیرد. اغلب اوقات افراد اصطالحات تصویر و هویت را با هم اشتباه می کنند. هویت برند یک مجموعه از تداعی کننده های منحصر به فرد یک برند است که استراتژیست برند آرزوی ایجاد یا ابقای آن را دارد. این تداعی کننده ها دلیل وجودی برند هستند و بر قولی که از طرف اعضای سازمان به مشتریان داده شده، دلالت دارند.

به منظور سنجش و ارزیابی هویت برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه و دو مولفه اعتبار برند و تمایز برند می‌باشد که از پژوهش معتبر کوین و همکاران (۲۰۱۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.