پرسشنامه هویت سازمانی

پرسشنامه هویت سازمانی

هویت سازمانی به عنوان میزان و حدی تعریف میشود که، اعضای سازمان احساس یکی بودن با سازمان می کنند. به منظور سنجش هویت سازمانی از نگرش کارکنان نسبت به احساس تعلق آنها به سازمان خود، می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر مائل و آشفورث (۱۹۹۲) و داتون، دیکریچ و هارگولی (۱۹۹۴) اقتباس شده است. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.