پرسشنامه هیجان تحصیل

پرسشنامه هیجان تحصیل

پرسشنامه هیجان تحصیل (AEQ) به منظور اندازه‌گیری هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان توسط پکران و همکاران (۲۰۰۵) طراحی و ساخته شده است. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد ـ کاغذی است که در سه قسمت، شامل بخش هیجان‌های مربوط به کلاس، هیجان‌های مربوط به یادگیری و هیجان‌های مربوط به امتحان تهیه شده است. بخش مربوط به هیجان امتحان تحت عنوان «پرسشنامه هیجانات امتحان» انتشار یافته و یک بخش کامل و مجزا از پرسشنامه را تشکیل می‌دهد. در هر قسمت ۸ زیر مقیاس وجود دارد. زیر مقیاس های مربوط به کلاس هشت هیجان زیر را اندازه گیری می کند: لذت از کلاس، امیدواری، غرور (افتخار)، عصبانیت (خشم)، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی (بی‌حوصلگی). روایی و پایایی این ابزار در مطالعه ای در سال ۱۳۸۸ مورد تأیید قرار گرفته است.