پرسشنامه وابستگی به دیگران

پرسشنامه وابستگی به دیگران

پرسشنامه وابستگی به دیگران یک ابزار ۴۸ سوالی است که برای سنجش افکار، رفتار و احساس های مربوط به نیاز به مراوده نزدیک با اشخاص ارزشمند است. این مقیاس دارای ابعاد اتکاء عاطفی به دیگران، فقدان اعتماد به خود و تایید خودمختاری می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان